/ 3 نظر / 5 بازدید
زادمهرمهرآفرین( حسن توکلی رودسری )

درود بر همه ایراندوستان... برگردان نامهای من درآوردی و دروغین زیر : دریای عمان تازی به دریای اومان پارسی. بندر عباس به بندر هرمز. خلیج فارس به دریای پارسی. بحرین به هرمز پارسی. ابوموسی به بومسا. جمهوری من درآوردی آذربایجان به آران بزرگ یا ایران بزرگ فرا ارس یا ایران بالائی. استانهای آذربایجان همه به سرزمین بزرگ آذرآبادگان همیشه پارسی. ...باسپاس ودرود... ...پاینده ایران بزرگ...

ساحل

شاید تنهایی از من... من بسازه......[قلب]

دوست جون

سلامممممممممممممممممم[لبخند] من خیلی وقت بود به این جا سر نزده بودم گل خواهر...[قلب] تو که عزیز دل مایی.. تنها چرا؟؟[ماچ]