چند بار

نیکی چو از حد بگذرد..........نادان خیال بد کند............................................هیچگاه از یاد مبریم چه کسی به یاریمان شتافت وقتی هیچکس دیگری نبود..........

چند بار امید بستی و دام بر نهادی تا دستی یاری دهنده و مهر امیز ....نوازشی یا گوش شنوا.........به چنگ اری ؟

چند بار دامت را  تهی یافتی؟

از پا منشین....نا امید نشو....

اماده شو که دیگر بار و دیگر بار

دام گستری....................

پ.ن:ان روزهای مجردی اینگونه دعا می کردم که خدایا کسی را سر راهم قرار نده که قسمت دیگری است که شبهای دلتنگیش با من باشد و روزهای خوشش با دیگری ...شکر که مستجاب شد./ 0 نظر / 8 بازدید