وقتی ذهن ما را گول می زند.....

 

وقتیکهذهنماراگولمیزند

 

ذهنآدمیپیچیدهترینپدیدهدرآفرینشاست. شایدبههمینخاطراستکههرگروهازروانشناسانتنهاتوانستهاندبهیکجنبهازماهیتذهنبپردازند. گروهیازآنهادرموردفرایندهایعاطفیمثلغمگینی،شادی،ترسودیگرهیجانهایبشریمطالعهکردهاندواینفرایندهاراپایهدیگرکارهایذهندانستهاند.

روانشناسانشناختگرامیگویند «خطاهایشناختی» آنقدرقدرتدارندکهمیتوانندحالوروزماراسیاهکنند.
«
نه! حتمایهچیزیبودکهبهامسلامنکرد... ببینمنچقدربدبختمکهاینمدیگهبهامسلامنمیکنه، «همشدعوا،دعوا،دعوا؛فایدهندارهایندوستیوقتیهمیشهتوشفقطدعواباشه»، «چهفایدهکهبهامجایزهدادنوتقدیرکردن؟اینافقطبهخاطرمنافعخودشوناینکاروکردن»، «نمرهامشده۱۶،منتوتماماین۱۳سالیکهدرسخوندمهمیشهنمرهاماز۱۷بالاتربوده،فاجعهاست».
شایدشماهموقتی

/ 4 نظر / 4 بازدید
عاشق دلباخته

سلام به وبلاگ من هم سری زدی من شما را با نام شب بلند زمستانی لینک کردم اگه دوست داشتی منو لینک کنی با نام عاشق دلباخته لینک کن با تشکر عاشق دلباخته[گل][گل][گل]

ناهید(مسافر)

ممنون که به من سر زدین.[گل] وبلاگ شما هم خیلی خوب و زیباست . [چشمک] موفق باشین . [لبخند]

کامیاب

bah bah agab blog ghashangy bia tabadol link konim[چشمک][قلب]