برای امروز

بزرگی روحت را میان کوچکی دستانت پنهان کن که بزرگ بودن در میان مردمی کوچک بسی سخت است...

شاید این جمله گویای همه چیز باشد و برای امروز همین یک خط کفایت کند

از خودم همینقدر بگویمنم  که هیچ مشکل جدی ندارم فقط کمی دلم به خاطر رفتن دوستم گرفته است ....نمی دانم چقدر طول می کشد درست شوم

 

/ 0 نظر / 7 بازدید