نقبی به گذشته

هنوز هم وقتی هم کلاسیهایمان را می بینم که با هم ازدواج کردند دلم قنج می رود چه کنم همه اش تقصیر توست و البته تقصیر من هم هست که نتوانستم چیزهایی را که فهمیدم بفهمانم من هم تازه می فهمم که برای رسیدن به خواسته ام حاضر نبودم تن به هر کاری بدهم و مثل یک غده بچسبم فرق من با خیلیها این بود  که من هم تو را به هر قیمتی نخواستم می خواستم یا نباشد یا انطور که من می خواستم باشد و همین شد

/ 1 نظر / 11 بازدید
بانوی اول

واقعا بعضیا از این حرفا هم به من میزنن ولی منم نمیتونم برای رسیدن به خواسته م تن به هر کاری بدم