گل پونه....گل پونه...

 

ادمی اگر شهرش را و یا حتی کشورش را هم عوض کند اما نمی تواند کابوسهایش را تغییر دهد انها را با خود به همه جا خواهد برد ....اری امروز روز دیگری است باید به یاد بیاورم همه کسانی را که دوست می داشته ام زیرا در این مدت تمام عشقها و تمام دلخوشیها زیر ابری از درد به فراموشی سپرده شده بودند می دانم تقصیری ندارم زندگی خیلی ناگهانی مرا تحت فشار گذاشت زیر این فشار کمرم خم شد قد راست کردن برایم مشکل است اما قد راست خواهم کرد و ادامه خواهم داد مرگ پدرم واتفاقات بعدش قلبم را شکست ام انچه مرا نکشت قوی ترم خواهد ساخت به خاطر پسرم به خاطر مادرم به خاطر همسرم دوباره زندگی را از نو شروع خواهم کرد...........

گل پونه گل پونه اگه امروز دلم خونه

امیدم زنده می مونه که دنیا رو بلرزونه

فردا .....فردا.....

 

/ 0 نظر / 9 بازدید