زن پشت پرده

روز نوشته های یک زن امروزی

» همیشه ناراضی :: ۱۳٩۳/۳/٢٥
» به نام زندگی :: ۱۳٩۳/٢/۱٩
» جهاد اقتصادی من :: ۱۳٩۳/۱/٥
» به روی خودت نیار :: ۱۳٩٢/۱٢/٢
» دوستیهای امروز :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» تراژدی من :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» اینده :: ۱۳٩٢/٩/٥
» انهایی که ماندند و انهایی که رفتند :: ۱۳٩٢/٧/۱
» والت وایتمن :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» ۱۳٩٢/٥/۳ :: ۱۳٩٢/٥/۳
» نور و امید :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» لایتناهی :: ۱۳٩٢/٤/۱۱
» گل پونه....گل پونه... :: ۱۳٩٢/٤/۸
» زمان :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» اندوه :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» ریشه :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» تو..... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» شادی :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» سادگی :: ۱۳٩۱/۱۱/٤
» قبول دارم........ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» روزهای سخت :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» پسرم......... :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» مرگ تدریجی :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» چند بار :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» پابلو نرودا........... :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» پایان یک انسان :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» تغییر :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» مواهب زندگی :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» خسته ام :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» به زودی..... :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» این دوره یا اون دوره :: ۱۳٩۱/٤/۱٧
» سفر :: ۱۳٩۱/٤/٦
» دردسر :: ۱۳٩۱/٤/٥
» من :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
» پسرم :: ۱۳٩۱/٢/۱٦
» حقیقت :: ۱۳٩۱/٢/۱۱
» بهار ما :: ۱۳٩۱/٢/٢
» بهترین لحظات زندگی از نظر چارلی چاپلین :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
» نامه یک زن ایرانی به مرد هموطنش :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
» سخنان پراکنده :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
» ارامش :: ۱۳٩٠/۱٢/٩
» خدا.... :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
» این روزها..... :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
» افتخار :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٦
» تولدم :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٧
» life :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
» همیشگی :: ۱۳٩٠/۱٠/٩
» یلدای امسال :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» ازدواج :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» ما زنها :: ۱۳٩٠/٩/۱٧
» لذت مادری :: ۱۳٩٠/٩/٩
» عجیبا غریبا :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» سیمین....... :: ۱۳٩٠/۸/۱٧
» او...... :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» پنجشنبه بارانی من..... :: ۱۳٩٠/۸/٦
» حس تازه :: ۱۳٩٠/۸/٥
» مصائب یک مادر :: ۱۳٩٠/۸/٤
» انرژی مثبت... :: ۱۳٩٠/۸/۳
» بیا..... :: ۱۳٩٠/٧/٢۸
» جدایی نادر از سیمین :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» دلم هیچ چیز نمی خواهد :: ۱۳٩٠/٧/٢۱
» برای امروز :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
» این منم.....!!!!!!!!!!!!!!!!! :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
» تقدیر یک فرشته :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» سه گفته از استیو جابز مدیر سابق شرکت اپل :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» شبی فقط برای خودمان :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» چیزهایی که اموختم :: ۱۳٩٠/٧/٥
» یک سال گذشت :: ۱۳٩٠/٦/۳٠
» یک عمر :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» در برابر تو :: ۱۳٩٠/٦/٢٦
» ادمها :: ۱۳٩٠/٦/٢٦
» طوفان :: ۱۳٩٠/٦/٢٥
» بین دو دنیا :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
» یک احساس :: ۱۳٩٠/٦/۱٩
» زندگی :: ۱۳٩٠/٦/۱٦
» گرشا :: ۱۳٩٠/٦/۱۳
» تحول :: ۱۳٩٠/٦/٢
» دنیای این روزای ما :: ۱۳٩٠/٥/۳۱
» تنهایی :: ۱۳٩٠/٥/۱٩
» بیاندیشیم****************** :: ۱۳٩٠/٥/۱۸
» بجران سی سالگی :: ۱۳٩٠/٥/۱٢
» به همین سادگی :: ۱۳٩٠/٥/٥
» خانه عشق :: ۱۳٩٠/٥/٤
» گذر زمان :: ۱۳٩٠/٥/۳
» ۱۳٩٠/٤/٢۸ :: ۱۳٩٠/٤/٢۸
» خیلی وقت است :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» طعم تازه..... :: ۱۳٩٠/٤/٢٢
» عشق یا...... :: ۱۳٩٠/٤/۱۳
» دعای امروز :: ۱۳٩٠/٤/۱٢
» ای همدم :: ۱۳٩٠/٤/۱٠
» خانه داری مدرن :: ۱۳٩٠/٤/٧
» ازرده دل :: ۱۳٩٠/٤/٦
» بازگشت :: ۱۳٩٠/٤/۳
» زن سی ساله :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٥
» کوچولو :: ۱۳۸٩/٩/٦
» هویت :: ۱۳۸٩/۸/۱٥
» زندگی تازه :: ۱۳۸٩/۸/۱٤
» پسرم گرشا :: ۱۳۸٩/٧/٢٩
» شمارش معکوس :: ۱۳۸٩/٦/۱٧
» در امتداد زندگی :: ۱۳۸٩/۳/٢۳
» خرداد ماه :: ۱۳۸٩/۳/۱٧
» لحضه های شادی بخش :: ۱۳۸٩/٢/۱٢
» همیشه یک معمولی :: ۱۳۸٩/٢/٦
» فرهنگ :: ۱۳۸٩/۱/۳۱
» باهم :: ۱۳۸٩/۱/٢٢
» از اول :: ۱۳۸٩/۱/۱٧
» سال جدید :: ۱۳۸٩/۱/۸
» این روزها :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۱
» سالی که گذشت :: ۱۳۸۸/۱٢/٥
» این روزها :: ۱۳۸۸/۱٢/۳
» حال و هوای بهاری :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٩
» قارش میش :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٧
» هفته ای که گذشت :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۱
» روزهای متفاوت :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٤
» دعا :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٠
» شوک :: ۱۳۸۸/۱۱/٧
» هیرو ویر .... :: ۱۳۸۸/۱۱/٤
» اتفاق :: ۱۳۸۸/۱۱/٢
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٦ :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٦
» پنجشنبه استثنایی :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٤
» من دیگر وجود ندارم :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٠
» 29 ساله ساده لوح :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٧
» غیر از اینکه یک بار!!!!! :: ۱۳۸۸/٩/٢٩
» حس تعلق :: ۱۳۸۸/٩/۱٧
» آنچه پیدا کردیم... :: ۱۳۸۸/٩/۱
» خورشت کرفس :: ۱۳۸۸/۸/۱۳
» ۱۳۸۸/۸/٩ :: ۱۳۸۸/۸/٩
» روزها .... :: ۱۳۸۸/۸/٥
» قوز بالا قوز :: ۱۳۸۸/٧/٢٦
» بازگشت :: ۱۳۸۸/٧/٢٥
» مثل برق و باد :: ۱۳۸۸/٧/۱٢
» احساس یک عروس :: ۱۳۸۸/٧/٩
» آتیش پاره :: ۱۳۸۸/٧/٢
» هزاران دلیل نگفته :: ۱۳۸۸/٦/٢٩
» سیاه و سفید :: ۱۳۸۸/٦/٢٠
» زیر یک سقف :: ۱۳۸۸/٦/۱٤
» کابوس...؟؟ :: ۱۳۸۸/٦/۱٠
» داستان یک زندگی.... :: ۱۳۸۸/٦/۸
» من هنوزم همانم :: ۱۳۸۸/٥/۳۱
» لحظه رویایی :: ۱۳۸۸/٥/٢٧
» اگر به خانه من آمدی... :: ۱۳۸۸/٥/٢٢
» تا بعدی بهتر :: ۱۳۸۸/٥/۱٧
» پر پرواز :: ۱۳۸۸/٥/۱۳
» تصویر رویا :: ۱۳۸۸/٥/٧
» دختر توی آینه :: ۱۳۸۸/٥/٥
» قلب خوشبخت :: ۱۳۸۸/٤/۳۱
» بیداری در خواب :: ۱۳۸۸/۳/٢۱
» معجزه کوچک :: ۱۳۸۸/۳/۱٧
» لحظه موعود :: ۱۳۸۸/۳/٩
» با من وبی من از من و در من :: ۱۳۸۸/۳/۱
» اختتامیه :: ۱۳۸۸/٢/٢٧
» مسیر :: ۱۳۸۸/٢/٢٠
» این روزها :: ۱۳۸۸/٢/٩
» هذیان نامه :: ۱۳۸۸/۱/۳۱
» آسمان شب :: ۱۳۸۸/۱/٢٤
» انچه اموختنی بود اموختم :: ۱۳۸۸/۱/٢٢
» دوستی :: ۱۳۸۸/۱/۱٧
» تنهایی :: ۱۳۸۸/۱/۱٢
» سینما :: ۱۳۸۸/۱/۱۱
» نامه خدا :: ۱۳۸۸/۱/٧
» آدم بی جنبه :: ۱۳۸۸/۱/٧
» خداحافظی تا سال بعد..... :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٦
» دعا نیرومند ترین قدرت کائنات :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۳
» برکت سال نیومده.... :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۱
» خاطرات خط خطی :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٦
» THE BEGINNING OF THUNDER :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٠
» کرگدنها هم عاشق می شوند :: ۱۳۸٧/۱٢/٥
» خودخواه... :: ۱۳۸٧/۱٢/۱
» شیرین که بود؟ :: ۱۳۸٧/۱۱/۳٠
» سالی که نکوست از بهارش پیداست :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٧
» ۱۳۸٧/۱۱/٢٤ :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٤
» Fanta-Ghiro :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۱
» شازده کوچولویی از ماه :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٩
» زبان اجنبی :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٧
» جغرافیای قلبم را می شناسم :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٦
» تولدت مبارک :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٥
» دورها آوایی است که مرا می خواند :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۳
» "مکبث" :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۱
» macbeth story :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۱
» عبور از کهنه گیها :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٠
» ۱۳۸٧/۱۱/٧ :: ۱۳۸٧/۱۱/٧
» تغییر :: ۱۳۸٧/۱۱/۱
» وقتی ذهن ما را گول می زند..... :: ۱۳۸٧/۱٠/۳٠
» بلاگیدن یاوبلاگ نویسی.. :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٦
» عشق یا خیابان؟ :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
» یادم باشد... :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٢
» پیشرفت در سال 3000 :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٠
» دختر ایرانی هم وطن... :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٩
» سفر به آینده :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۸
» رویایی برای تولد 27 سالگی :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٧
» پرنده دلربا... :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٥
» از راهی دور :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٤
» یادم افتاد... :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۳
» بدون شرح... :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٢
» دلم گرفته... :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۱
» بدون شرح... :: ۱۳۸٧/۱٠/۸
» کلاس یخ و برف.... :: ۱۳۸٧/۱٠/٦
» منم که منم ...... :: ۱۳۸٧/۱٠/٥
» شوخی های روزگار..... :: ۱۳۸٧/۱٠/٤
» جشن شب یلدای پرشین بلاگ.... :: ۱۳۸٧/۱٠/۱
» نامه یلدایی..... :: ۱۳۸٧/٩/۳٠
» باید فراموشت کنم .... :: ۱۳۸٧/٩/٢٩
» انعکاس..... :: ۱۳۸٧/٩/٢٧
» دیوانگی های یک دختر.... :: ۱۳۸٧/٩/٢٥
» بهترین دوست.... :: ۱۳۸٧/٩/٢٤
» دلنوشته هایم...... :: ۱۳۸٧/٩/٢۳
» بخشندگی یا نفرت....... :: ۱۳۸٧/٩/٢٢
» یک داستان واقعی.... :: ۱۳۸٧/٩/٢٠
» چرا ما دهاتی نیستیم...؟ :: ۱۳۸٧/٩/۱٩
» گیاه وبلاگ نویس ژاپنی.... :: ۱۳۸٧/٩/۱۸
» به یاد آن روزها..... :: ۱۳۸٧/٩/۱٧
» بی مناسبت..... :: ۱۳۸٧/٩/۱٧
» زندگی...لحظه ها.... :: ۱۳۸٧/٩/۱٦
» دلم می خواهد..... :: ۱۳۸٧/٩/۱۳
» خوشبینی یا حماقت..... :: ۱۳۸٧/٩/۱۱
» زنده باد زندگی..... :: ۱۳۸٧/٩/٩
» آخرین آرزوی خام..... :: ۱۳۸٧/٩/٧
» حس بد...... :: ۱۳۸٧/٩/٥
» از روی دلتنگی..... :: ۱۳۸٧/٩/٤
» به بهترین امیدوارباش............... :: ۱۳۸٧/٩/۳
» چند حکایت.... :: ۱۳۸٧/٩/٢
» پیامی از خدا...... :: ۱۳۸٧/٩/٢
» حال ما خوب است اما تو باور مکن.... :: ۱۳۸٧/٩/۱
» نوشته های دلتنگی در یک ظهر دلتنگ..... :: ۱۳۸٧/٩/۱
» نغمه درد.... :: ۱۳۸٧/۸/۳٠
» راز دوست داشتن..... :: ۱۳۸٧/۸/۳٠
» برای آرزو و آرزوهایش.... :: ۱۳۸٧/۸/٢٩
» ای که طوفان در دلم انگیختی .... :: ۱۳۸٧/۸/٢٩
» نفرین.... :: ۱۳۸٧/۸/٢۸
» خدایا.... :: ۱۳۸٧/۸/٢٦
» دختری که تغییر کرد... :: ۱۳۸٧/۸/٢٥
» امشب.... :: ۱۳۸٧/۸/٢٥
» من برای تو چی هستم ؟..... :: ۱۳۸٧/۸/٢۳
» دوستت می دارم! :: ۱۳۸٧/۸/٢۳
» تو را ومرا.....بی من و تو.....بن بست مرا و تورابس :: ۱۳۸٧/٦/٢٤
» به دنبال آرامش.... :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» نیمه گمشده من...... :: ۱۳۸٧/٥/٢٤
» گرگ هار.... :: ۱۳۸٧/٢/٢٦
» عالی ترین اتفاق زندگی...... :: ۱۳۸٧/۱/٢٦